دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

دانلود
 • خلاصه گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

  شماره‌ گزارش‌: (1)
  دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ بندرعباس‌
  تاریخ‌ جلسه‌: 10/5/86
  شاکی‌ (شکات‌): فرشید شهبازی‌ و خانم‌ نسیم‌ طالبی‌
  متهم‌: مهدی‌ ایرانپور
  اتهام‌ (موضوع‌ دادرسی‌): بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌(تصادف‌ جرحی‌)
  شماره‌ پرونده‌: 86/103/74 - ک‌
  شماره‌ دادنامه‌: 288

  شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌)
  برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.
  سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.
  کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288
  رأی‌ دادگاه‌
  در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.
 • فهرست گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

  گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد
  (کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
  2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد 6
  (حقوقی‌)
  3 گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ - تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ - 10
  (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ - تیراندازی‌ و...
  4 گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 میلیون‌ ریال‌ 16
  (کیفری‌)
  5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و 21
  (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
  6 گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ - صید غیرمجاز میگو 27
  (کیفری‌)
  7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و 31
  (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
  8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق 36
  (حقوقی‌) توافقی‌
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
  9 گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار 41
  (کیفری‌)
  10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ 46
  (کیفری‌)
  11 گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ 51
  (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
  12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ 56
  (حقوقی‌) (آرمان‌ 13 ساله‌، آرمین‌ 10 ساله‌)
  13 گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر - ایجاد مزاحمت‌ - تخریب‌ 61
  (کیفری‌)
  14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ 65
  (حقوقی‌)
  15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ 70
  (حقوقی‌)
  16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ 74
  (کیفری‌)
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ 79
  (حقوقی‌)
  18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر 83
  (حقوقی‌)
  19 گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ 87
  (کیفری‌)
  20 گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ 92
  (کیفری‌)
  21 گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند 98
  (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
  22 گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ 104
  (کیفری‌)
  23 گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ 110
  (حقوقی‌)
  24 گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ 114
  (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ 2941
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
  25 گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد 120
  (کیفری‌)
  26 گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ 124
  (حقوقی‌)
  27 گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ 128
  (حقوقی‌)
  28 گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ 134
  (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
  29 گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ 138
  (حقوقی‌)
  30 گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر 143
  (کیفری‌)
  31 گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ 148
  (کیفری‌)
  32 گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ 152
  (حقوقی‌)
  ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  33 گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ 156
  (کیفری‌)
  34 گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ 160
  (کیفری‌)
  35 گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد 164
  (حقوقی‌)
  36 گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ 168
  (کیفری‌)


مقالات مرتبط

Cached 1395/04/29
دانلود تحقیق DNS - سامانه نام دامنه - Domain Name System

دانلود تحقیق DNS - سامانه نام دامنه - Domain Name System

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۹
 • RFC 1034 به معرفی سیستم حوزه نام DNS و مفاهیم آن می پردازد و از بعضی مطالب ذکر شده در RFC 1035 که مربوط به پیاده سازی است صرف نظر می کند.مجموعه توابع و انواع داده ها در DNS ، تشکیل یک پروتکل رسمی و موثق می دهد. که شامل پرس وجوهای استاندارد، پاسخهای ...

دانلود مقاله crm مدیریت ارتباط با مشتریان customer relationships management

دانلود مقاله crm مدیریت ارتباط با مشتریان customer relationships management

 • کامپیوتر - IT
 • ۸۸
 • مقدمه بازار ابزار استخراج داده ها از دو راه ابتدایی خود در حال ظهور می‌باشد . بسیاری از ابزارهایی که در اینجا توضیح داده می‌شوند ، در مرحله اول انتشار می‌باشند. موقعیت در بازار CRM که عموماً بخشی از سیستم تجارت الکترونیکی در نظر گرفته می‌شود ، ...

دانلود تحقیق اینترنت

دانلود تحقیق اینترنت

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۲
 • اینترنت: واقعاً شبیه چیست؟شاهراه اطلاعات، فضای اطلاعات و دنیای مجازی است. شخص باید ناشنوا باشد تا چنین مواردی را در رابطه با اینترنت هر روزه نشنود. اما همگی این موارد به چه معنی هستند؟ اگر VRML، HTML، آبزارهای اتصالی و دیگر اصطلاحاتی که در رابطه با ...

دانلود مقاله سوئیچ های lan چطور کار می کنند

دانلود مقاله سوئیچ های lan چطور کار می کنند

 • الکترونیک - برق - مخابرات
 • ۳۳
 • اگر مقالاتی راجع به شبکه یا اینترنت خواند ه باشید، می دانید که یک شبکه شامل گرها ( کامپیوترها ) یک رسانه اتصال ( باسیم یا بی سیم) و تجهیزات اختصاصی شبکه نظیر مسیر یاب ها (Routers ) و هاب ها می گردد.در مورد اینترنت تمام این بخش ها با هم کار می کنند ...

دانلود تحقیق پرتال portal

دانلود تحقیق پرتال portal

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۶
 • شبکه های به هم تنیده جهانی بر پایه کار بر اینترنت به سوی تکامل پیش می روند و به طور مستمر به بازسازی خویش می پردازند در اثنای این تغییر و تحول و بازسازی مفهوم جدیدی به نام Portal مطرح گشته است و زیر بنای تحولات مهمی در آینده گشت که شاید زمانی دور از ...

دانلود مقاله uml و کاربرد آن

دانلود مقاله uml و کاربرد آن

 • کامپیوتر - IT
 • ۴۱
 • چکیده: در مدلسازی شیئ‌گرای نرم افزار با استفاده ازUML  چهره‌هایی مختلف یک سیستم با استفاده از دیاگرامهای مختلف نمایش داده می‌شوند. ساختار پایدار سیستم از طریق دیاگرامهای کلاس واکنش بین قطعات مختلف مدل از طریق دیاگرام‌های کنش ...

دانلود مقاله اصلاح شبکه مبدل های حرارتی

دانلود مقاله اصلاح شبکه مبدل های حرارتی

 • تاسیسات - مکانیک
 • ۸۰
 • چکیده: با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی مبدل حرارتی وجود دارند که از لحاظ مصرف انرژی بهینه نمی‌باشند و از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند و از طرفی ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند. دانشمندان ...

دانلود مقاله اطلاعات فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران

دانلود مقاله اطلاعات فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران

 • کامپیوتر - IT
 • ۴۶
 • در چهار سال گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در جامع ایران بوده‌ایم. برخی متخصصان این تحولات را ناشی از سیاست دولت در متنوع‌سازی اطلاع رسانی می‌دانند در حالیکه دیگران بر این باورند که این تحولات زاییده شرایط بالقوه اجتماعی هستند. آنچه مسلم است این است ...

دانلود پروژه امنیت فناوری اطلاعات

دانلود پروژه امنیت فناوری اطلاعات

 • کامپیوتر - IT
 • ۲۰۴
 • پیشگفتار مفهوم امنیت در دنیای واقعی مفهومی حیاتی و کاملاً شناخته شده برای بشر بوده و هست. در دوران ماقبل تاریخ، امنیت مفهومی کاملاً فیزیکی را شامل می شد که عبارت بود از اصول حفظ بقا نظیر امنیت در برابر حمله دیگران یا حیوانات و نیز امنیت تامین غذا. ...

دانلود تحقیق اینترنت و وب جهانی

دانلود تحقیق اینترنت و وب جهانی

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۳
 • زمینه های امنیتیامنیت اینترنت، یک حوزه، بسیار فنی و دشوار است. پوشش دادن موضوعی نظیر این در طی و دشوار است. پوشش دادن موضوعی نظیر این در طی دوره ای مشابه با دوره فوق، بسیار دشوار و پیچیده است.در این دوره ، تلاش خواهم کرد، تا اندازه ای به موضوعاتی ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.