دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود پروژه دانشجویی (پروژه مالی) دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه پروژه دانشجویی (پروژه مالی) دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
  1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
  2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
  3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
  4. شرح وظایف
  5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
  6. معاون بازرگانی
  7. شرح وظایف معاون بازرگانی
  8. حوزه مدیریت
  9. شرح وظایف حوزه مدیریت
  رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
  نام: عباس افچنگی
  تحصیلات: فوق لیسانس
  شرح وظایف رئیس
  وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
  1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
  2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
  3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
  4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
  5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
  6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
  7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
  8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
  9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
  10. سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
  11. اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
  12. نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
  13. نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
  14. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
  15. ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
  16. بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
  17. انجام سایر امور محوله
  معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری
  نام: اکبر قبول شاهرودی
  تحصیلات:
  شرح وظایف
  وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
  1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
  2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
  4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
  5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
  6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
  7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
  8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
  9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
  10. تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
  11. ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر
  12. تهیه گزارشات لازم
  13. انجام سایر وظایف و امور مربوط
  14. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری
  شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی
  وظایف پست:
  شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:
  1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
  2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
  3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
  4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
  5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
  6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
  7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
  8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
  9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها
  10. تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.
  11. نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی
  12. نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط
  13. تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها
  14. انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده
  معاون بازرگانی
  نام: خانلر صادقی فرد
  شرح وظایف معاون بازرگانی:
  وظایف پست:
  شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
  1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
  2. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
  3. پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
  4. تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
  5. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
  6. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
  7. سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
  8. نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
  9. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
  10. جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها
 • فهرست پروژه دانشجویی (پروژه مالی) دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  چارت سازمانی 6
  ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها 10
  شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی 26
  وظایف ذیحساب 26
  مستندات قانونی 27
  تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 28
  تعاریف 29
  طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 31
  طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32
  مبنای نیمه تعهدی 37
  مبنای تعهدی تعدیل شده 39
  حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی 40
  مسیر بودجه 41
  اصلاح بودجه 42
  درخواست وجه 44
  سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی 47
  سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50
  بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید 53
  ذیحسابی و اداره کل امور مالی 54
  سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57
  کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 60
  بستن حسابها در پایان سال 68
  سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... 79
  کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع 80
  سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... 83
  مدیریت حوزه ریاست 86
  مدیریت امور برنامه و بودجه 86
  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 87
  گروه نوسازی و تحول اداری 88
  مدیریت امور اداری 90
  مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 91
  کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای 94
  بستن حسابها در پایان دوره مالی 100
  توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران 106
  توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور 106
  دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار 106
  مانده وجوه مصرف نشده 109
  انواع تضمین برای معاملات دولتی 109
  انواع ضمانتنامه های معتبر 111
  قوانین 111
  تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه 111
  مراحل بودجه 112
  اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای 113
  انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی 114
  تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت 116

مقالات مرتبط

Cached 1396/04/29
دانلود مقاله در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

دانلود مقاله در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۳۲
 • مقدمه:<br>بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های ...

دانلود مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

دانلود مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۲۷
 • <p>چکیده:</p> <p>در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده ...

دانلود گزارش کارآموزی تنظیمات کلی کمباین جهاد کشاورزی شهر ری

دانلود گزارش کارآموزی تنظیمات کلی کمباین جهاد کشاورزی شهر ری

 • تاسیسات - مکانیک
 • ۴۸
 • کلیه کتابهای راهنمای کمباینها دارای جداولی هستند که در آن نحوه انجام تنظیم‌های مقدماتی کمباین شرح داده شده است. این تنظیم‌ها فقط مربوط به شروع کار هستند. بسته به نوع گیاه و وضعیت زمین لازم است تنظیمات بیشتری انجام گیرد. کمتر کمپانی وجود دارد که فقط ...

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی

 • گزارش کارآموزی
 • ۸۵
 • کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می¬تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ¬باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار ...

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد)

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان مه‌ولایت (فیض‌آباد)

 • گزارش کارآموزی
 • ۱۷
 • بیوگرافی منطقه فیض‌آباد<br>بخش فیض‌آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه در فاصله 55 کیلومتری و در جنوب غربی این شهرستان با مساحتی در حدود 3734 کیلومتر مربع معادل 373400 هکتار با طول جغرافیایی 58 درجه و 50 دقیقه و عرض جغرافیایی 34 درجه و 54 دقیقه ...

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

 • گزارش کارآموزی
 • ۱۹
 • تاریخچه سازمان<br>اداره کشاورزی شهرستان تربت حیدریه در سال 1380 با جهاد کشاورزی ادغام شد و از محل سابق خود در خیابان سنتو به خیابان شهید رجایی منتقل شد و تحت عنوان جهاد کشاورزی شروع بکار کرد. این اداره 5 زیرمجموعه در بخش‌های کدکن، رخ، جلگه ...

دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۴
 • تئوری حسابداری مجموعه ای از فرضیات مبنا ، تعاریف ، اصول ، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیر بنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و ..... گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می دهد در این راستا تئوری حسابداری نوعی چارچوب مفهومی مرجع ...

دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی- مبارزه بیولوژیک -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان

دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی- مبارزه بیولوژیک -سازمان جهاد کشاورزی- مدیریت حفظ نباتات استان گلستان

 • گزارش کارآموزی
 • ۴۰
 • مراحل انجام شده در انسکتاریوم : <br><br>شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن:<br>زنبور براکون از خانواده Braconidae واکتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

دانلود پروژه دانشجویی بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد

 • عمران - معماری - شهرسازی
 • ۱۹۰
 • <p>پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستائی (M.SC)</p> <p>1386</p> <p>چکیده :</p> <p>پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.