دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه تحقیق تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا

  تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا

  با توجه به نیاز غذایی کشور به روغن های خوراکی و اهمیت گیاه روغنی کلزا (Brassica napus L.) در تامین کمی و کیفی این نیاز، بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر این گیاه که نقش مهمی در استقرار، رشد و عملکرد نهایی دارد، لازم به نظر می رسد . محدودیت های خاک، تحت عنوان تنش های محیطی به گیاه صدمه می زنند و تنش خشکی یکی از تنش های محیطی رایج در کشور است که بر مراحل مختلف رشد و متابولیزم گیاه اثر می گذارد . اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذر؛ به رقم گیاهی، پتانسیل اسمزی آب، مدت زمان تنش و مرحله زمانی اثر تنش بستگی دارد
  نظر به ضرورت مطالعه شرایط تنش خشکی در اکثر مناطق زراعی کشور و علم بر اینکه مراحل مختلف جوانه زنی، حساسیت های متفاوتی به خشکی دارند، این مطالعه با هدف یافتن زمان دقیق تر تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف جوانه زنی بذر ارقام رایج کلزا که در مناطق مختلف استان فارس ( سردسیری، گرمسیری و معتدله ) کشت می شوند، انجام گردیده است .

  معرفی سه رقم انگور متحمل به تنش خشکی در استان قزوین

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین  چکیده:
  خسارت ناشی از گرما و کمبود آب، بر محصولات زراعی و باغی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین در گیاهان زراعی و باغی،مخصوصاً درختان انگور( Vitis vinifera) که دچار شرایط نامطلوب تنشهای آبی میشوند، مقاومت به خشکی از نظر جلوگیری از کاهش عملکرد بسیار مهم خواهد بود. لذا شناسایی، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل در برابر تنش‌های خشکی از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه‌های به‌نژادی انگور میباشد. این طرح در بهار 1381 با بررسی ارقام بومی انگور استان قزوین شروع شد، که انتخاب بصورت غیر مستقیم و غربال ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مورفولوژیک بود. یعنی اینکه کلیه ارقام موجود از نظر صفات سازگار با تنش خشکی موردیررسی قرار گرفته و ارقام دارای صفات سازگار به تنش خشکی گزینش شدند. بدین منظور طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار طراحی و به مرحله اجرا در آمد، که ارقامی چون بیدانه سفید، بیدانه قرمز، میش‌پستان، شاهانی سیاه، چفته، گوهری، یزندایی، شاهانی پیکانی، یاقوتی، احمدی، سیاه انگور، ملایی سفید، ملایی قرمز، فخری، شاهرودی، صاحبی، مثقالی، شصت عروس، طلایی، عسگری و شل‌انگور شناسایی و یاداشت‌برداری و مطالعات اولیه انجام گرفت که صفاتی چون ظرفیت نسبی آب برگ، قطر برگ، نسبت طول برگ به عرض آن،کرکدار بودن برگ و زمان رسیدن آنها اندازه‌گیری شده و مشاهدات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ارقام چفته، سیاه انگور و ملایی از نظر مورفولوژیکی متحمل به تنش خشکی شناخته شدند.که این ارقام می تواند جهت کشت وکار در مناطق کم آب مورد استفاده قرار گیرد.

  واژه‌های کلیدی: استرس خشکی، متحمل به خشکی، انگور، Vitis vinifera

  مقدمه:
  خسارت ناشی از گرما و کمبود آب، بر محصولات زراعی و باغی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین در گیاهان زراعی و باغی،مخصوصاً درختان انگور( Vitis vinifera) که دچار شرایط نامطلوب تنشهای آبی میشوند، مقاومت به خشکی از نظر جلوگیری از کاهش عملکرد بسیار مهم خواهد بود. لذا شناسایی، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل در برابر تنش‌های خشکی از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه‌های به‌نژادی انگور میباشد. اهداف این بررسی عبارتند از:
  1- بررسی مقدماتی وضعیت مقاومت ارقام بومی انگور استان قزوین به تنش خشکی.
  2- انتخاب غیر مستقیم و مورفولوژیک ارقام انگور مقاوم به تنش خشکی
  3- تعیین مقاومترین ارقام انگور به تنش خشکی تحت شرایط تنش
  زیل‌جی‌وان و همکاران (1981) اولین تحقیق را در مورد تیمارهای آبی انگور انجام دادند. آنها دریافتند که در رقم چنین ، حداکثر ریشه دهی در منطقه 300 الی 400 میلیمتری عمق خاک بوده و 90% تراکم ریشه از عمقی کمتر از 900 میلیمتری خاک وجود داشت و حداکثر نیاز آبی در مرحله گلدهی و سبزی حبه‌ها بود.
  مری‌آکس (1981) رقم انگور گریناچی را توسط 200 لیتر آب آبیاری نمود و طی 6 مرحله از مراحل مختلف رشد، مورد تنش خشکی قرار داد. تجزیه داده‌های حاصل از اندازه‌گیری تعداد برگ، وزن و مقدار قند حبه‌ها نشان داد که 73% شاخه‌ها و برگها در مراحل اولیه رشد تشکیل میشوند.میزان قند حبه‌ها کاهش یافته و اندازه حبه‌ها کچکتر گردید. این نتیج در آزمایشهای تأثیر تنشهای خشکی بر فشار اسمزی ارقام هسلینگ و سیلوانر نیز بدست آمد(دیورینگ ، 1984).
  ریکی‌آردی و همکاران (1989) واکنش به دمای کانوپی در کلتیوارهای مختلف انگور را در شرایط آب قابل دسترس و بدون آب قابل دسترس بررسی کردند. دمای تاج پوشه (کانوپی) بوسیله دماسنج مادون قرمز اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که بین شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی از نظر دمای تاج پوشه اختلاف معنی‌دار وجود داشت ولی بین کولتیوارها از نظر تاج پوشه اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.
  نوری )1989) مشاهده نمود که در بعضی از شرایط استرس خشکی، میزان نسبت فتوسنتز ، وزن مخصوص برگها، مساحت برگ و توده ماده خشک آن کاهش می‌یابد که ارقام ترامینر ، پینوت و مولدووا بسیار مقاوم به استرس خشکی بوده در حالیکه رقم موسکات گامبریسکی خیلی حساس به تنش خشکی بود.
  بارابال (1990)از روش واکنش الکتریکی برگ (electerical respons) در آزمایش های تنش خشکی استفاده نمودند . آنها واکنش برگ را قبل و بعد از تنش خشکی اندازه گیری نمود که رقم کیشمیش مقاوم به تنشهای خشکی بود ه ومیزان واکنش الکتریکی از 9/71% (در شرایط عدم تنش ) به 30% (در شرایط تنش) کاهش یافت . در حالیکه در رقم آلیاتیکو که حساس به تنش خشکی بود ، واکنش الکتریکی در شرایط عدم تنش خشکی از 1/87% به 9/9% در شرایط تنش کاهش یافت .
  پاتاکاس و همکاران (1997) میزان آب ، پتانسیل اسمزی و تورژسانس برگهای رقم ردیتیس را به روش سیکرومتریک اندازه گیری نمود . او مشاهده نمود که در طول استرس خشکی میزان سیمپلاستیک آب از برگهایی جوان به 78% و در برگهای پیر به 62 % کاهش یافتمواد
  مواد و روشها:
  این طرح در بهار 1381با بررسی باغات انگور استان قزوین با انتخاب غیر مستقیم و غربال ارقام مقاوم به تنشهای خشکی براساس صفات مرفولوژیک شروع شد. یعنی اینکه کلیه ژنوتیپهای موجود در استان قزوین از نظر صفات سازگار با تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفته و پایه های دارای صفات سازگار به تنش خشکی گزینش می شوند (عبدمیشانی ،1376) . بدین منظور طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار طراحی و به مرحله اجرا در آمد ، که از هر رقم 8 بوته انتخاب و صفاتی چون زمان رسیدن (به روز ) ، ضخامت برگ (که به وسیله میکرومتر تا یک صدم میلیمتر همراه با میکروسکوپ اندازه گیری شد) ، محتوی نسبی آب برگ، نسبت طول برگ به عرض کرکدار بدن آن اندازه گیری شده و در تجزیه واریانس وارد شد. فاکتور رقم، ارقام بومی استان بوده که هر دو بوته به عنوان یک بلوک در نظر گرفته شد. پس از تجزیه واریانس ، میانگین ارقام از نظر صفات فوق توسط روش دانکن و در سطح 1% و 5% مورد ارزیابی قرار گرفته و افراد برتر از نظر تحمل به تنش خشکی (بطور مرفولوژیک) انتخاب می شوند .
 • فهرست تحقیق تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/22
دانلود تحقیق جوانه زنی

دانلود تحقیق جوانه زنی

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۱۷
 • خواب بذر <br>بذر رسیده موجودی متراکم و مستقل بیولوژیکی است که تحت شرایط مناسب دارای قدرت جوانه زدن جهت تشکیل گیاه جدید می باشد. اگر بذوری که تازه از مزرعه برداشته شده باشد کاشته شوند، معمولا جوانه نخواهند زد. در عین حال تعدای از بذور گیاهان ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم در شهرستان جیرفت

دانلود پروژه دانشجویی بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم در شهرستان جیرفت

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۱۹
 • تنش های محیطی مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند.(4) چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می بود در حالیکه در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از 20 ...

دانلود تحقیق طب سوزنی

دانلود تحقیق طب سوزنی

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۱۱
 • سابقه طب سوزنی (Acupuncture) به بیش از 2000 سال پیش و به کشور چین باز میگردد. شاید بتوان آنرا یکی از قدیمی ترین و در عین حال کاربردی ترین روشهای طبابت دانست که در حال حاضر در قرن 21 ام مورد استفاده قرار می گیرد. <br>شناخت دوباره این طب را به ...

دانلود تحقیق بررسی ضرایب بار لنگر و بلوک معادل تنش در آیین‌نامه‌های مختلف

دانلود تحقیق بررسی ضرایب بار لنگر و بلوک معادل تنش در آیین‌نامه‌های مختلف

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۲۰
 • یکی از مسایل مطرح در طراحی سازه‌های بتنی ، مدل کردن رفتار غیرخطی بتن برای ساده کردن روابط کاربردی در آیین‌نامه‌های طراحی می‌باشد. در آنالیز و طراحی مقاطع تحت خمش نیز این مسأله وجود دارد که آیین‌نامه‌های مختلف طراحی با توجه به نحوه اثر ضرایب اطمینان ...

دانلود مقاله رایگان کود دهی و جوانه پاشی پسته

دانلود مقاله رایگان کود دهی و جوانه پاشی پسته

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۴
 • درخت پسته هم در برابر سرمای زمستان و هم در برابر گرمای تابستان پایدار است و از 20- تا 40+را می پذیرد.<br>مناسبترین خاک برای پسته خاک لمونی شنی سبک است که به دلیل ریشه عمیقی که دارد خاک باید دست کم 2 متر عمق داشته باشد.<br><br>به ...

دانلود تحقیق هنر فلز کاری و قلم زنی در دوره صفوی

دانلود تحقیق هنر فلز کاری و قلم زنی در دوره صفوی

 • تاریخ
 • ۱۸
 • بیشتر افراد حتی دوستداران تمدن وفرهنگ باستانی ایرانی براین باورند که تاریخ تمدن وهنر ایران از 2500 سال پیش یعنی از زمان طلوع دولت هخامنشی آغاز شده است و پس از این دوران ساکنان فلات قاره ایران فاقد تمدن وفرهنگ اصیلی بوده اند . در صوریتکه بنیان تمدن ...

دانلود مقاله اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

دانلود مقاله اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۱۷
 • اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز ((Cuminum cyminum L <br> محسن رضایی ** سعیده آقاشا هی * مریم صیادی <br> <br> ** عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فسا <br> *دانشجوی کارشناسی زراعت واصلاح نبا تا ت ...

دانلود تحقیق طرح ، عملکرد ، و اجرای سیستم شخم زنی ( گرنتی ) آزمایش در زمینهای قابل کشت

دانلود تحقیق طرح ، عملکرد ، و اجرای سیستم شخم زنی ( گرنتی ) آزمایش در زمینهای قابل کشت

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۳۵
 • دورنمای بسط و گسترش دستگاه شخم زنی کشاورزی دو چرخ ، ارزیابی وسیر تکاملی اش به یک دستگاه تجارتی و بازرگانی ، ارائه شده است . جزئیات چهارچوب اصلی ، انتقال ، آلات و افزار متعلقه و اتصالات و سیستم های کنترل این وسیله نقلیه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته ...

دانلود گزارش کارآموزی سنگ زنی و ابزار تیزکنی سیلندر پیکان

دانلود گزارش کارآموزی سنگ زنی و ابزار تیزکنی سیلندر پیکان

 • تاسیسات - مکانیک
 • ۱۴
 • <p>مته ها :</p> <p>مته ها از نظر جنس به دو نوع تقسیم می شود . مته های الماسه و مته های معمولی برای تیز کردن مته های الماسه از سنگ الماسه و برای تیز کردن مته های معمولی از سنگ معمولی استفاده می شود و زاویه بین دو فاز مته حدوداً 120 ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.