دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو

  مطالعات ساختار شناسی رویسلول های بنیادی تخمدان در گاو
  خلاصه . این مطالعه و بررسی در مورد گاو ها در مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان این دوره برای تعیین خواص رنگی ، پیدایش میکروسکوپی نور و الکترون و توزیع عددی سلول های بنیادی از مناطق گوناگون تخمدان بود . اطلاعات برای این بررسی شامل نمونه تخمدانی گرفته شده از 14 گاو ، 7 تا در مرحله زرد تخمدان و 7 تا در مرحله فازفولیکولی چرخه ی جنسی بود .
  نمونه ها از سه منطقه متفاوت تخمدان از جمله اطراف کرپ زرد ، فولیکول گراف و مغز استخوان ، گرفته شدند . از گل سه منطقه ،سلول های بنیادیبعد از تصفیه بخش های قرار داده شده در پارافین باتلوئیدین بعنوان دگر رنگ شده و بواسطه سافرایین ترکیبی بعنوان (-) Ab(+)So نشان داده شدند . در مطالعات میکروسکوپی الکترون ، مشاهده شد که یافته های شخا خواه دارای دو نوع گرانول ، یعنی گرانول های متراکم بطو همگن و گرانول های بسیار ریز ، می باشند .
  مشاهده شد که سه ناحیه تخمدان در هر mm2 طی مرحله فازفولیکولی نسبت به طی مرحله زرد تخمدان ، دارای شمار متوسط سلول های بنیادی بالاتری است . در مرحله فازفولیکولی ، هر چند شمار سلول های بنیادی افزایش چشمگیری را پیرامون فولیکول گراف نشان می داد ، اما پیرامون کرپ زرد شمار پائینی از سلول های بنیادی نشان داده می شد . در مقایسه ، نشان داده شد که مغز استخوان نسبت به دو منطقه دیگر تخمدان دارای تراکم بسیار بالاتر سلول های بنیادی بود .
  مقدمه :
  یافته های شغا خواه ، بازوفیل ، پلاکت ها و سلول های درون پوشه ای منابع مشهور هیستامین در تخمدان می باشند . گزارش شده که هیستامین جریان خون و نفوذ پذیری رگی در بافت تخمدان را ، همراه با یک نقش در رشد فولیکولی و تخمک آوری تنظیم می کند .
  در جوندگان سلول های بنیادی تنها در ناف تخمدان یافت می شوند نه در کرپ زرد ، بینابینی و یا فولیکول ها . در مقابل سلول های بنیادی در چند گونه دیگر از جمله انسان ها ، گاو ها و میمون ها ، در همه بخش های تخمدان یافت می شوند . در موش ها سلول های بنیادی در اکسترنای پوششی فولیکول گراف و کرپ زرد موجود نیستند ، در حالیکه گزارش شده شمار سلول های بنیادی در مغز استخوان با مرحله چرخه فازفولیکولی از حداکثر طی فازفولیکولی ، از طریق شمار متوسط در میان ورتاک ، به حداقل در پیش از ورتاک تغییر می کند . گایتان و دیگران حضور سلول های بنیادی را در کرپ زرد منقبض کننده در موش ها را گزارش کردند. بر خلاف این یافته در موش ها ، در گاو ها سلول های بنیادی در پوشش بیرونی کرپ زرد، اکسترنای پوششی فولیکول گراف و نیز در مغز استخوان مشاهده شده اند .
  در بررسی تخمدان گاو ها ، گزارش شد که سرتاسر چرخه فازفولیکولی شمار سلول های بنیادی در مغز استخوان نسبت به پوسته مغز ، بالاتر بود . گزارش شد سلول های بنیادی در اکستر نای پوششی فولیکول غالب در همان بررسی، حتی متراکم تر بودند . در مرحله زرد تخمدان ، که کرپ زرد رشدش کامل می شود ، در شمار سلول های بنیادی افزایش چشمگیری مشاهده شد . در بررسی تخمدان انسان طی یائسگی و تخمدان های پرکیست ، در شمار سلول های بنیادیکاهش چشمگیری گزارش شد . مطالعات در مورد لوله های تخم بر گاو نشان دادند که شمار سلول های بنیادی در مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان در تنگراه نسبت به منطقه آمپولا بالاتر بود ، در حالیکه مرحله زرد تخمدان در هر دو منطقه نسبت به مرحله فازفولیکولی بالاتر بود .
  در بررسی دیگری که روی رحم گاو انجام شد ، شمار سلول های بنیادی در مرحله فازفولیکولی گزارش شد که نسبت به مرحله زرد تخمدان بالاتر می باشد . همان محققان به افزایش در عدم رنگارنگی گرانول های سلول های بنیادی طی دوره ای با حد اکثر میزان استروژن توجه کردند .
  این بررسی با هدف تعیین پیدایش و توزیع عددی سلول های بنیادی در مغز استخوان یا پوسته مغز تخمدان گاو طی مراحل فازفولیکولی و زرد تخمدان از طریق خواص رنگی آن ها و پیدایش آن ها در زیر میکروسکوپ های الکترونی نوری انجام شد.


  مواد و روش ها
  مواد تخمدانی از 14 گاو ، 7 تا در مرحله فازفولیکولی و 7 تا در مرحله زرد تخمدان چرخه ی جنسی ، از کشتارگاه آنکارا حاصل شد . دوره چرخه فازفولیکولی که هر حیوان در آن بود ، بواسطه بررسی میکروسکوپی تعیین می شد و میزان پروژسترون سرمی حیوانات بواسطه روش RIA تعیین می شد . مواد از مناطق پیرامون کرپ زرد ، فولیکول ها و مغز استخوان گرفته می شدند .
  آزمایشات میکروسکوپی نوری
  یک بخش از نمونه بافت به دست آمده در 10% فرمالین بعد از شستشو تثبیت می شد در حالیکه بخش دیگر در محلول اسید استیک فرمالدئید هم کشش برای 12 ساعت و با 70% الکل برای 12 ساعت دیگر تثبیت می شد و سپس بعد از عبور از الکل های مدرج ، استراسید بنزوئیک متیلو بنزین مسدود می شد . سپس بخش های متوالی 6nm جدا می شدند .
  بخش های هریک از گروه ها یا با 5% تلوئیدین سبز رنگی می شوند یا با روش سافرانین / الکائین آبی ترکیبی به شرح زیردرست می کنند : از مجموعه بخش های اشاره شده ، ده بخش که ضخامت هر یک 6nm است انتخاب می شوند ، مثلا بخش های 1 و 2 ( 5 بخش بعدی حذف می شوند ) ، بخش های 8و 9 ( 5 بخش بعدی حذف می شوند ) ، بخش های 15 و 16 ( پنج بخش بعدی حذف می شوند ) و بخش های 29 و 30 . 5 جفت بخش ، با فاصله 30nmبین هر جفت باقی می ماندند . یک بخش از بافت های تثبیت شده در 10% فرمالین و IFAA روی همان تکه گذاشته می شد و با استفاده از روش رنگ کننده سافرانین / الکائین آبی به شرح زیر رنگی می شود :
 • فهرست تحقیق مطالعات ساختار شناسی روی سلول های بنیادی تخمدان در گاو

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/25
دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix

دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۱۳
 • طبقه بندی سیستماتیک کنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغییر مورفولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی Eriophyoidرا فراهم می کندو درک ...

دانلود مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان

دانلود مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۱۰
 • چکیده مطلب: طبقه بندی سینماتیک کنونی در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغیر مورنولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی را فراهم می کندو درک ما را از ...

دانلود مقاله انگیزه های خداشناسی

دانلود مقاله انگیزه های خداشناسی

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۱۰۳
 • نخستین مساله تامل انگیزی که توجه انسان متفکر را به خود جلب می کند – و در تاریخ ادیان نیز همواره مورد بررسی قرار گرفته – این است که « اساسا چه انگیزه ای است که انسان را وادار می کند تا پیرامون مسائلی غیرمادی و ناملموس و مسائل خارج از چهارچوب ...

دانلود مقاله راههای خداشناسی

دانلود مقاله راههای خداشناسی

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۶
 • راههای خداشناسی<br>اگر مردم در عظمت قدرت خدا، و بزرگی او می اندیشیدند، به راه راست باز می گشتند،و از آتش سوزان می ترسیدند، اما دلها بیمار ،وچشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمی نگرند؟که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟و ترکیب اندام ...

دانلود مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان

دانلود مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۱۰
 • مقدمه <br>تغییر پذیری در ویژگی فنریتی بین جمعیتهای مایت ها بی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : 1) تغییر مورفولوژیکی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز کلی انبارژن ،2 ) جمعیت های مایت میزبان خاص و ...

دانلود تحقیق کارشناسی مشکلات ویژه یادگیری ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

دانلود تحقیق کارشناسی مشکلات ویژه یادگیری ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۹
 • افتراق فرآیندی است که به وسیله ی آن انسان به شباهت ها و تفاوت های میان محرکهای مربوط به هم واقف می شود. بازشناسی تفاوتها میان چیزهای دیده شده نظیر حروف یا ترتیبات زنجیره ای، میان تفاوتهای آوایی در لغات یا بین اشکالی که به فعالیت ها معنی می دهند. در ...

دانلود تحقیق کارشناسی مشکلات ویژه یادگیری ناتوانی های بیان نوشتاری (اختلال در جمله نویسی و انشاء)

دانلود تحقیق کارشناسی مشکلات ویژه یادگیری ناتوانی های بیان نوشتاری (اختلال در جمله نویسی و انشاء)

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۲۱
 • بیان نوشتاری به ارتباط اندیشه ها با یکدیگر از طریق علائم نگاره ای اشاره دارد. این مسئله مستلزم داشتن فکری برای ارتباط، داشتن زبانی برای بیان این افکار، ترجمه ی شفاهی به علائم به صورتی که دیگران بتوانند افکار مورد نظر را بفهمند، است.<br>علاوه ...

دانلود مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری

دانلود مقاله بررسی رفتار و ساختار ویروسهای کامپیوتری

 • کامپیوتر - IT
 • ۳۰
 • -1 آشنایی با برنامه های مخرب <br> هر نرم افزار با توجه به دستورالعمل هایی که در آن وجود دارد عملیات خاصی را انجام می دهد . برنامه نویس یک نرم افزار با توجه به هدفی که از ایجاد نرم افزار دارد یکسری دستورالعمل هایی را در نرم افزار پیش بینی می ...

دانلود مقاله ساختار بکارگیری روتینگ براساس مسیر پرتابی در شبکه های خاص

دانلود مقاله ساختار بکارگیری روتینگ براساس مسیر پرتابی در شبکه های خاص

 • کامپیوتر - IT
 • ۲۴
 • ساختار بکارگیری برای روتینگ براساس مسیر پرتابی در شبکه های خاص: <br>مقدمه: روتینگ درشبکه های خاص به دلایل بسیاری کار پیچیده ای است.گره ها حافظه کم و نیروی کم دارند وآنها نمی توانند جدول های روتینگ را برای پروتکل های روتینگ شناخته شده به ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.